Heeft u een vraag? U vindt het antwoord in onze uitgebreide kennisbank.

Voorkom hoofdpijn bij internationale contracten!

INTERNATIONAAL CONTRACTEREN IN DE PRAKTIJK

Helaas komt het nog steeds vaak voor dat ondernemers snel een deal willen sluiten en hierbij de risico’s uit het oog verliezen. Risico’s die zoals wij bijna dagelijks meemaken in onze praktijk, niet alleen veel hoofdpijn en juridisch gedoe opleveren maar vooral ook veel geld kosten. Dit geldt zeker voor het sluiten van internationale contracten.

Hoewel uw contract uniek is omdat het de specifieke afspraken en doelen van uw bedrijf weerspiegelt, zijn er tenminste twee bepalingen die u altijd in uw contract dient op te nemen: (1) toepasselijk recht; en (2) forumkeuze

In onze ervaring zijn dit de bepalingen die het vaakst over het hoofd worden gezien en die de meeste schade kunnen veroorzaken als ze niet goed in uw contract staan.

Neem deze twee bepalingen op in uw internationale contracten om uzelf hoofdpijn te besparen bij internationale transacties.

TOEPASSELIJK RECHT: KEUZE VEREIST

Tijdens internationale onderhandelingen willen beide partijen vaak vasthouden aan hun eigen contracten en algemene voorwaarden. U wilt graag dat Nederlands recht van toepassing is, terwijl uw buitenlandse zakenpartner vindt dat lokaal recht van toepassing moet zijn. Veelal bepaalt de onderhandelingspositie wie daarin een doorslaggevende stem heeft maar vaak ook leidt een dergelijke onderhandeling tot een patstelling.

Schakel hierbij een jurist in die de voor en tegens van de rechtsstelsels voor u op een rijtje zet zodat u weloverwogen een keuze kunt maken.

Als er geen rechtskeuze in het contract is opgenomen welk recht van toepassing is, dan zal dit door de rechter worden bepaald. Binnen Europa is het recht op dit gebied geharmoniseerd. Hoofdregel hierbij is dat het recht geldt van het land van de partij die de kenmerkende prestatie verricht. Dat de praktijk soms weerbarstiger is komen we in een volgend blog op terug.

Buiten Europa ligt het lastiger. Hier zal aan de hand van internationale verdragen, voor zover deze er zijn, dienen te worden vastgesteld welk recht van toepassing is. Kortom: een heleboel juridisch gedoe (én hoofdpijn).

FORUMKEUZE

Een keuze voor het toepasselijk recht is iets anders dan de keuze voor welke rechter bevoegd is. Het is daarom aan te raden een “forumkeuze” op te nemen in uw contracten, dat de  bevoegde rechter aanwijst.

Wij merken dat partijen vaak een voorkeur hebben voor de Nederlandse rechter. Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het vonnis van een Nederlands rechter, zeker buiten Europa, niet altijd wordt erkend en moeilijk of niet ten uitvoer kan worden gebracht.

Partijen kunnen, in plaats van de gang naar de rechter, ook kiezen voor geschilbeslechting door middel van arbitrage (‘particuliere rechtspraak’). In sommige landen buiten Europa (met een stammencultuur) kan dit de voorkeur hebben. Dit dient dan wel in het contract te worden opgenomen.

AANDACHT BIJ INTERNATIONAAL CONTRACTEREN

Internationaal contracteren vergt kennis van zaken. Wie de twee hiervoor genoemde aandachtspunten in het oog houdt, kan toekomstig hoofdpijn bij internationale transacties vermijden.

Ook geen hoofdpijn meer? Neem met ons contact op!

Inhoudsopgave