Privacyverklaring

De kleine lettertjes

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1     
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht (inclusief aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten) die met Door2theWorld worden gesloten.

1.2     
Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Totstandkoming dienstverlening

2.1     
Het aanbod, de scope en de prijs van de te leveren diensten wordt door Door2theWorld schriftelijk vastgelegd in een offerte, overeenkomst of andere vorm van geschreven communicatie, evenals latere wijzigingen hierin.

2.2     
Opgegeven prijzen zijn voor bedrijven exclusief btw en voor consumenten inclusief btw, tenzij anders vermeld.

2.3     
Het basis uurtarief bedraagt € 125,- exclusief BTW. Door2theWorld heeft het recht de uurtarieven jaarlijks per 1 januari te indexeren, minimaal conform de wettelijke indexering.

2.4     
Naast het uurtarief kan Door2theWorld de ten behoeve van opdrachtgever noodzakelijkerwijs gemaakte onkosten zoals reis- en verblijfskosten in rekening brengen.

2.5     
De overeenkomst tot het leveren van deze diensten zal geacht te zijn afgesloten op het moment dat de klant deze schriftelijk en/of mondeling accepteert. Deze wijze van acceptatie is ook van toepassing op eventuele wijzigingen.

2.6     
Eventuele door de klant voorgestelde wijzigingen in de te leveren diensten worden pas van kracht na schriftelijke acceptatie door Door2theWorld.

2.7     
Een door Door2theWorld gedaan aanbod is een maand geldig, tenzij anders vermeld.

2.8      
Indien Door2theWorld op verzoek van de klant diensten levert, waarbij afspraken over de te leveren diensten niet of slechts gedeeltelijk schriftelijk zijn vastgelegd, wordt tevens geacht een overeenkomst tot het leveren van deze diensten tegen voor Door2theWorld gebruikelijke voorwaarden tot stand te zijn gekomen tussen de klant en Door2theWorld.

2.9     
Tussen Door2theWorld en de klant zal geen werkgever-werknemersrelatie of iets soortgelijks ontstaan door de aanwezigheid van een dergelijke overeenkomst. Door2theWorld levert haar diensten als onafhankelijke en zelfstandige dienstverlener.

Artikel 3 Uitvoering dienstverlening

3.1     
Voor de overeengekomen diensten geldt voor Door2theWorld in principe een inspanningsverplichting zonder einddatum.

3.2     
Door2theWorld zal de overeengekomen diensten naar beste kunnen en op professionele wijze leveren en zal de klant tijdig en volledig informeren over eventuele obstakels of vertraging bij de levering hiervan.

3.3     
De levering van eventuele aanvullende diensten die niet binnen de overeengekomen diensten vallen, is onderhevig aan een aparte overeenkomst tot levering hiervan, ongeacht of deze aanvullende diensten noodzakelijk is voor de levering van de overeengekomen diensten.

3.4     
Door2theWorld levert geen diensten waarvoor een registratie of beroepserkenning in Nederland nodig is, en zal de klant op dit punt alleen van algemene informatie voorzien en doorverwijzen naar een erkende beroepsuitoefenaar voor de levering van dit soort diensten.

3.5     
Door2theWorld zal niet verplicht zijn de diensten te leveren voordat alle noodzakelijke middelen, ondersteuning en informatie kosteloos door de klant aan Door2theWorld ter beschikking zijn gesteld.

3.6     
Door2theWorld zal eventuele vertrouwelijke, niet-publieke of bedrijfseigen informatie die Door2theWorld van de klant ontvangt, vertrouwelijk behandelen en deze slechts onder de met de klant overeengekomen voorwaarden dan wel diens voorafgaande toestemming met derden delen.

3.7     
In aanvulling hierop zal Door2theWorld tevens eventuele resultaten van de diensten gedurende 5 jaar geheimhouden, in zoverre het gaat om voor de klant bedrijfsgevoelige en niet-publieke informatie.

3.8     
Na levering van de diensten zal Door2theWorld op verzoek van de klant eventuele van de klant ontvangen zaken retourneren.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1     
De klant vrijwaart Door2theWorld en/of personen werkzaam voor  Door2theWorld volledig voor eventuele aansprakelijkheid en claims met betrekking tot derden als gevolg van door de klant aangeleverde informatie, gedane toezeggingen en gegeven garanties, omdat het volledig de verantwoordelijkheid van de klant is dat deze volledig, waarheidsgetrouw en accuraat zijn.

4.2     
De klant erkent eveneens dat Door2theWorld en/of personen werkzaam voor Door2theWorld geen partij zijn in eventuele juridische afspraken en contracten tussen de klant en derden die in kader van de dienstverlening tot stand komen, tenzij Door2theWorld zich expliciet en schriftelijk als partij gebonden heeft.

4.3     
Door2theWorld is slechts aansprakelijk tegenover de klant voor maximaal het door de klant aan Door2theWorld betaalde bedrag voor de diensten en producten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, in zoverre de klant nawijsbaar directe materiële schade heeft geleden door de handelingen van Door2theWorld en/of personen werkzaam voor Door2theWorld.

4.4     
Door2theWorld is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of niet tijdige aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere schade veroorzakende apparatuur. Door2theWorld kan de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen

4.5     
De klant dient uiterlijk 12 maanden na de levering van de dienst of product Door2theWorld op de hoogte te stellen van haar claim tegenover Door2theWorld.

4.6     
Door2theWorld aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of verliezen die voortvloeien uit (de toepassing van) resultaten van geleverde diensten en/of verstrekte informatie van de kant van Door2theWorld, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de kant van Door2theWorld of personen werkzaam voor Door2theWorld of een andere wettelijk niet uit te sluiten grond.

Artikel 5 Betaling

5.1     
Het standaardbetalingstermijn voor diensten en producten is 14 dagen na factuurdatum.

5.2     
Producten worden pas geleverd nadat het verschuldigde bedrag volledig en zonder inhouding is voldaan.

5.3     
Door2theWorld behoudt zich het recht voor om maandelijks te factureren voor het leveren van diensten voor een tijdsperiode van meer dan een maand.

5.4     

Bij niet betaling, onvolledige betaling of niet tijdige betaling heeft Door2theWorld het recht om de levering van diensten of producten op te schorten. Dit geldt eveneens voor andere opdrachten die op dat moment door Door2theWorld voor opdrachtgever worden uitgevoerd.

Door2theWorld is gerechtigd om de afgifte van het dossier en/of de afgifte van de van opdrachtgever afkomstige bescheiden op te schorten totdat al het door opdrachtgever verschuldigde (inclusief rente en kosten) is voldaan.

5.5     
Eventuele bankkosten en wisselkoersverschillen bij de betaling van de factuur komen voor rekening van de klant.

5.6     
De klant heeft recht op terugbetaling voor niet of onvolledige geleverde diensten of producten of tekortkomingen hierin.

5.7     
Het recht op terugbetaling is gemaximaliseerd tot het door de klant betaalde bedrag na aftrek van de in kader van de afhandeling van het terugbetalingsverzoek gemaakte kosten.

Artikel 6. Geschillen

6.1     
Alle geschillen die zouden kunnen opkomen als gevolg van de geleverde diensten, producten en/of deze algemene voorwaarden, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Almelo.

6.2     
Voorafgaand eventuele juridische stappen zal worden getracht geschillen op minnelijke wijze op te lossen zonder de rechten van de betrokkenen te beperken.

6.3     
De juridische relatie, afspraken en overeenkomsten tussen de klant en Door2theWorld worden beheerst door het Nederlandse recht.

Artikel 7. Overig

7.1     
Bepalingen die een Nederlandse rechtbank ongeldig verklaart, in strijd met de wet zijn of anderszins onuitvoerbaar zijn, tasten de werking en geldigheid van de overige bepalingen niet aan.